หลักสูตรที่เปิดสอน

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

  • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเครื่องกล (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาโลหะการ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการเลขานุการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

  2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาเลขานุการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Top