เป้าประสงค์

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  เป้าหมายของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (GOAL)


  1. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ คู่คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ มีศักยภาพ ในการแข่งขันระดับสากล
  3. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสอดคล้อง
  4. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  6. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำกระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอย่างเป็นระบบ

Top