จุดเด่น

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  1. มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและพร้อมพร้อมรับการพัฒนาใหม่ๆ
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนบุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ครู-อาจารย์ จัดทำงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุกกระบวนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และนำทักษะ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
  4. สถานศึกษามุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย
  5. สถานศึกษามีกาจัดสวัสดิการให้แกบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาโปร่งใส ตรวจสอบได้

Top