จุดเน้น

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  1. วิทยาลัยฯ ขาดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
  2. ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนใช้ชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมยอมรับ
  3. สถานศึกษายังขาดระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
  4. วิทยาลัยยังมีสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  5. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาโปร่งใส ตรวจสอบได้

Top