กลยุทธ์

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  

  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

  มาตรการ.

  1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
  3. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน การสอน นิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
  4. จัดหาทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
  6. พัฒนากำลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  

  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค    

  มาตรการ.

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
  2. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้
  4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  

  พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ    

  มาตรการ.

  1. พัฒนากำลังคนให้ความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
  2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  

  พัฒนาระบบการบริหาร    

  มาตรการ.

  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  2. กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่ฝ่าย แผนกวิชา และงานภายในสถานศึกษา
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  4. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารขจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาพัฒนาระบบการสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  7. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสถานศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  

  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา    

  มาตรการ.

  1. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา   ทวิภาคี
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  5. จัดหาทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
  6. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  

  จัดการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ    

  มาตรการ.

  1. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  

  ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา    

  มาตรการ.

  1. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
  4. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา
  5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล

Top