พันธกิจ

  วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

  • ผลิตแรงงานระดับ ปวช. ,ปวส.และเทคโนโลยีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาความรู้ และทักษะของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้ให้ทันสมัย
  • ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
  • สร้างระบบเครือข่ายและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี

Top