วิสัยทัศน์

    วันที่เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559

    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Top